Tarnetingimused

Käesolevate Tarnetingimustega reguleeritakse Trükiviis OÜ kui „Teenusepakkuja“ ja Klientide õigusi ja kohustusi.

Mõisted:

Klient – Teenusepakkujalt trükitooteid ja teenuseid telliv füüsiline ja juriidiline isik.

Pool või Pooled – Teenusepakkuja ja Klient või Teenusepakkuja ja Klient koos.

Tööd – trükitooted ja teenused, mida Klient tellib Teenusepakkujalt.

Pakkumine – Võlaõigusseaduse mõistes §16lg.1 mõistes pakkumus (ofert). Pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

Tellimus – Võlaõigusseaduse §20lg.1 mõistes nõustumus. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Teenusepakkuja ja Klient lähtuvad käesolevatest Tarnetingimustes kehtestatud tingimustest, kui Teenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmitavas lepingus ei lepita kokku teisiti. Tarnetingimuste ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

1.
Pakkumine ja hind

1.1. Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates, välja arvatud juhul, kui pakkumises ei ole märgitud teisiti.

1.2. Pakkumine peab sisaldama hinda, maksetingimusi ja seda, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Samuti peab pakkumises olema märgitud tööde valmimise tähtaeg ning tarne- ja ladustamise tingimused.

1.3 Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teenusepakkujat, vaid vastust loetakse Klient vastupakkumiseks

1.4. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

1.5. Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on Poole omand ja teisel Poolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele avaldada (va. juhul, kui Tööde valmistamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).

1.6. Klient edastab Tellimuse Teenusepakkujale kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.

1.7. Kui Teenusepakkujalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on Klient kohustatud hüvitama Teenusepakkuja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt hinnakirjale või tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile) ka juhul, kui Klient loobub tellimusest.

1.8. Tellimuse edastamisega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Tingimuste osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Tarnetingimustest, välja arvatud kui kokkulepitud ei ole teisiti.

1.9. Teenusepakkujal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on Klienti viivitamatult teavitatud ja Klient ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.

1.10. Tööde transpordi korraldab Klient ning kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

2.
Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

2.1. Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.

2.2. Klient on kohustatud Tööd vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Klient eeltoodud kohustust ei täida, on Teenusepakkujal õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Klient ei võta kokkulepitud tähtajaks Tööd vastu rohkem kui 90 kalendripäeva jooksul, on Teenusepakkujal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Kliendilt tekkinud kahju hüvitamist.

2.3. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine (v.a. punktis 2.2 toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe allkirjastamisega Poolte poolt. Tööde üleandmine Kliendile loetakse toimunuks ka juhul, kui Klient ei ole Tööd vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti / saatelehte allkirjastanud 5 päeva möödumisel Töö kokkulepitud vastuvõtmise ajast alates.

3.
Poolte vastutus. Pretensioonid

3.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).

3.2 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult lepingus märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Klient hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunuks lugemist vastavalt Tarnetingimuste punktile 2.3.

3.3. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Klient Teenusepakkujale Poolte kokkuleppel või Teenusepakkuja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teenusepakkujale üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis Poolte poolt allkirjastatakse. Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teenusepakkuja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teenusepakkuja ei nõustu Klient pretensiooniga, siis teatab ta sellest Klientle kolme päeva jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 3.5.

3.4. Teenusepakkuja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Kliendi poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitud Tööde tulemusest ei anna Kliendile alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.

3.5, Kui Teenusepakkuja ei nõustu Kliendi pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu poole). Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud pool. Ekspertarvamus on Pooltele lõplikult siduv ja ei kuulu vaidlustamisele.

3.6. Teenusepakkuja ja Kliendi vaheliste erimeelsuste kokkuleppe võimatuse korral lahendatakse erimeelsused kohtus.

4.
Vääramatu jõud

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

4.2. Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

5.
Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

5.1. Kui Teenusepakkuja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masina rikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Klienti. Sellisel juhul on Kliendil õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Klient ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.

5.2. Kui punktis 5.1. nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teenusepakkuja jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on Teenusepakkujal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teenusepakkuja Kliendile Tarnetingimuste punktis 3.2. kehtestatud viisil. Nimetatud juhul ei ole Kliendil õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teenusepakkuja kohustub tagastama Kliendile kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teenusepakkujale üleantud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab Teenusepakkuja materjalide maksumuse.

5.3. Kui Tööde näol on tegemist trükistega, võib tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 2% ulatuses. Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud tingimustele. Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

6.
Maksetingimused

6.1. Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis edastab Teenusepakkuja pärast Tööde üleandmist Kliendile arve e-maili teel kokkulepitud maksetähtajaga või kokkuleppe puudumisel Teenusepakkuja poolt määratud tähtajaga.

6.2. Klient peab Tööde eest tasuma Poolte poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teenusepakkuja nõuab Kliendilt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused ei ole Pakkumises märgitud, lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teenusepakkujal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Kliendilt viivist 0,2% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 14 kalendripäeva on Teenusepakkujal õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,4% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.

6.3. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teenusepakkujale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teenusepakkujal pandiõigus tema valduses olevatele Kliendi vallasasjadele (maketid, materjalid jms).

6.4 Kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teenusepakkujal õigus loovutada nõue Kliendi vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Klient.

6.5. Kliendipoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Kliendi varaga sh. tulevikus tekkiva varaga.

7.
Omandiõigus ja autoriõigus

7.1. Teenusepakkuja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid jms. on Teenusepakkuja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Kliendile üle.

7.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Kliendile üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Klient või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu. Omandiõigus Töödele läheb Kliendile üle siis, kui kogu kokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamiskulud) on Kliendi poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.3 Klient vastutab selle eest, et Tööde teostamisega seoses sõltuvalt Kliendist ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.

7.4. Tööde teostamiseks Kliendi poolt Teenusepakkujale üle antud materjalid on Kliendi omand. Materjalid, mida Teenusepakkuja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teenusepakkuja pärast Tööde üleandmist Kliendile (v.a. Tarnetingimuste punktis 6.3. toodud juhul). Juhul kui Klient soovib, et Teenusepakkuja kindlustaks nimetatud materjalid, siis kohustub Teenusepakkuja seda tegema tingimusel, et Klient tasub kindlustamisega seotud kulud.

8.
Muud sätted

8.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab Teenusepakkuja Säilituseksemplarid Kliendi kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Kliendi kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teenusepakkuja Pakkumises.

8.2 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on Kliendil, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.