Tarnetingimused

Käesolevate Tarnetingimustega reguleeritakse Trükiviis OÜ kui
„Teenusepakkuja“ ja Klientide õigusi ja kohustusi.

Mõisted:

Klient
– Teenusepakkujalt
trükitooteid ja
teenuseid telliv füüsiline ja juriidiline isik.

Pool
või Pooled
– Teenusepakkuja
ja Klient või Teenusepakkuja ja Klient koos.

Tööd
– trükitooted
ja teenused, mida Klient tellib Teenusepakkujalt.

Pakkumine
– Võlaõigusseaduse mõistes §16lg.1 mõistes pakkumus
(ofert). Pakkumus (ofert) on lepingu
sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse
esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava
lepinguga õiguslikult seotud.

Tellimus
– Võlaõigusseaduse §20lg.1 mõistes nõustumus. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi
teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Teenusepakkuja ja Klient lähtuvad käesolevatest
Tarnetingimustes kehtestatud tingimustest, kui Teenusepakkuja ja Kliendi vahel
sõlmitavas lepingus ei lepita kokku teisiti. Tarnetingimuste ja erikokkulepete
vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega
pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud
kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude
täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

1.
Pakkumine ja hind

1.1. Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult
taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine
kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates, välja arvatud juhul, kui
pakkumises ei ole märgitud teisiti.

1.2. Pakkumine peab sisaldama hinda, maksetingimusi ja
seda, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Samuti peab pakkumises olema
märgitud tööde valmimise tähtaeg ning tarne- ja ladustamise tingimused.

1.3 Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi,
piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teenusepakkujat, vaid vastust loetakse Klient
vastupakkumiseks

1.4. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole
õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele
avaldada.

1.5. Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid
või muud ettevalmistavad materjalid on Poole omand ja teisel Poolel ei ole
õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele
avaldada (va. juhul, kui Tööde valmistamiseks on vajalik alltöövõtja
kasutamine).

1.6. Klient edastab Tellimuse Teenusepakkujale kirjalikult
taasesitamist võimaldavas vormis.

1.7. Kui Teenusepakkujalt tellitakse makette või
näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on Klient kohustatud
hüvitama Teenusepakkuja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt
hinnakirjale või tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile) ka juhul,
kui Klient loobub tellimusest.

1.8. Tellimuse edastamisega loetakse Poolte vahel leping
sõlmituks. Tingimuste osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled
käesolevatest Tarnetingimustest, välja arvatud kui kokkulepitud ei ole
teisiti.

1.9. Teenusepakkujal on õigus kokkulepitud hinnale lisada
põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on Klienti
viivitamatult teavitatud ja Klient ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.

1.10. Tööde transpordi korraldab Klient ning kannab
transpordi ja ladustamisega seotud kulud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

2.
Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

2.1. Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse
vastavatest sätetest.

2.2. Klient on kohustatud Tööd vastu võtma kokkulepitud
ajal ja kohas. Kui Klient eeltoodud kohustust ei täida, on Teenusepakkujal
õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Klient ei võta kokkulepitud
tähtajaks Tööd vastu rohkem kui 90 kalendripäeva jooksul, on Teenusepakkujal
õigus Töö utiliseerida ning nõuda Kliendilt tekkinud kahju hüvitamist.

2.3. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine (v.a. punktis 2.2
toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe
allkirjastamisega Poolte poolt. Tööde üleandmine Kliendile loetakse
toimunuks ka juhul, kui Klient ei ole Tööd vastu võtnud või
üleandmise-vastuvõtmise akti / saatelehte allkirjastanud 5 päeva
möödumisel Töö kokkulepitud vastuvõtmise ajast alates.

3.
Poolte vastutus. Pretensioonid

3.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu
mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt
tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude
eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).

3.2 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult
lepingus märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele
aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud
e-posti aadressile. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama
pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Klient
hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunuks
lugemist vastavalt Tarnetingimuste punktile 2.3.

3.3. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Klient
Teenusepakkujale Poolte kokkuleppel või Teenusepakkuja nõudmisel 14 päeva
jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teenusepakkujale
üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus
ning mis Poolte poolt allkirjastatakse. Tagastusakti allkirjastamine ei ole
käsitletav Teenusepakkuja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teenusepakkuja
ei nõustu Klient pretensiooniga, siis teatab ta sellest Klientle kolme päeva
jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled
kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 3.5.

3.4. Teenusepakkuja ei vastuta Tööde lepingutingimustele
mittevastavuse eest, mis tulenesid Kliendi poolt saadetud materjali puudustest
või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku
lepitud Tööde tulemusest ei anna Kliendile alust lepingust taganemiseks ega
lepingu ülesütlemiseks.

3.5, Kui Teenusepakkuja ei nõustu Kliendi
pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled
ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse Eesti Trüki- ja
Pakenditööstuse Liidu poole). Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse
kaotanud pool. Ekspertarvamus on Pooltele lõplikult siduv ja ei kuulu vaidlustamisele.

3.6. Teenusepakkuja ja Kliendi vaheliste erimeelsuste
kokkuleppe võimatuse korral lahendatakse erimeelsused kohtus.

4.
Vääramatu jõud

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine
Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse
põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal
selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle
tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki,
tööseisakut, tulekahju vms takistust.

4.2. Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu
takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

5.
Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

5.1. Kui Teenusepakkuja ei suuda lepingu tähtajast kinni
pidada tööjõu või tooraine puuduse, masina rikke vms takistuse tõttu, mida
ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest
viivitamatult Klienti. Sellisel juhul on Kliendil õigus lepingust taganeda 5
tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Klient ei tagane lepingust,
siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt
takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.

5.2. Kui punktis 5.1. nimetatud takistus muudab lepingu
täitmise Teenusepakkuja jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis
on Teenusepakkujal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teenusepakkuja
Kliendile Tarnetingimuste punktis 3.2. kehtestatud viisil. Nimetatud juhul ei
ole Kliendil õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teenusepakkuja
kohustub tagastama Kliendile kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teenusepakkujale
üleantud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab Teenusepakkuja
materjalide maksumuse.

5.3. Kui Tööde näol on tegemist trükistega, võib
tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 2% ulatuses. Tegeliku tiraaži
ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud
tingimustele. Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei
too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

6.
Maksetingimused

6.1. Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui
Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis edastab Teenusepakkuja pärast Tööde
üleandmist Kliendile arve e-maili teel kokkulepitud maksetähtajaga või
kokkuleppe puudumisel Teenusepakkuja poolt määratud tähtajaga.

6.2. Klient peab Tööde eest tasuma Poolte poolt
kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teenusepakkuja
nõuab Kliendilt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis
märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused ei ole Pakkumises märgitud,
lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teenusepakkujal
õigus nõuda maksetega viivitamise korral Kliendilt viivist 0,2% päevas iga
tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 14
kalendripäeva on Teenusepakkujal õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda
viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,4% päevas iga viivitatud
kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras
trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena
põhivõlgnevus.

6.3. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või
tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teenusepakkujale
seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teenusepakkujal
pandiõigus tema valduses olevatele Kliendi vallasasjadele (maketid, materjalid
jms).

6.4 Kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on
Teenusepakkujal õigus loovutada nõue Kliendi vastu kolmandatele isikutele.
Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Klient.

6.5. Kliendipoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Kliendi
varaga sh. tulevikus tekkiva varaga.

7.
Omandiõigus ja autoriõigus

7.1. Teenusepakkuja poolt Tööde teostamiseks ja
vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid jms. on Teenusepakkuja
omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Kliendile
üle.

7.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui
toote eest läheb Kliendile üle alates Tööde üleandmise hetkest.
Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Klient või mõni tema poolt volitatud
isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu.
Omandiõigus Töödele läheb Kliendile üle siis, kui kogu kokkulepitud hind
(samuti võimalikud viivised ning ladustamiskulud) on Kliendi poolt tasutud,
juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.3 Klient vastutab selle eest, et Tööde teostamisega
seoses sõltuvalt Kliendist ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.

7.4. Tööde teostamiseks Kliendi poolt Teenusepakkujale
üle antud materjalid on Kliendi omand. Materjalid, mida Teenusepakkuja ei
kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teenusepakkuja pärast Tööde
üleandmist Kliendile (v.a. Tarnetingimuste punktis 6.3. toodud juhul). Juhul
kui Klient soovib, et Teenusepakkuja kindlustaks nimetatud materjalid, siis
kohustub Teenusepakkuja seda tegema tingimusel, et Klient tasub kindlustamisega
seotud kulud.

8.
Muud sätted

8.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on
sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi
Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele,
siis valmistab Teenusepakkuja Säilituseksemplarid Kliendi kulul lisaks
lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Kliendi kulul vastavatele
asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teenusepakkuja
Pakkumises.

8.2 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud
teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele
asutustele on Kliendil, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.