Trükiviis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Trükiviis OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Trükiviis OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Trükiviis OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Trükiviis OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt. kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh. kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Trükiviis OÜ (reg. kood 14674149, Laki tn 26, Tallinn, Harjumaa 12915). Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post (postitenused), Itella SmartPOST OÜ (postiteenused), Overall Eesti AS (tarkvarahooldus ja ristmeedia abil tehtavad teavitusteenused).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.
Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Trükiviis OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
  • isikukood/registrikood;
  • elukoht/asukoht;
  • arveldusarve;
  • kontaktandmed.
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
  • andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
  • kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Trükiviis õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

Seaduses sätestatud alustel on Trükiviis õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Trükiviis OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendiga sõlmitud lepingut;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Trükiviis OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Postitusfirmadega ja telefoniküsitluse teenust osutavate firmadega on Trükiviis OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Trükiviis OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Trükiviis OÜ saadab Klientidele enda pakkumisi. Samuti edastab Trükiviis OÜ Klientidele pakkumisi, mille on teinud Trükiviis OÜ poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal ajal Trükiviis OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.
Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@trykiviis.ee vahendusel või telefoni (+372) 6485 512 kaudu. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@trykiviis.ee vahendusel või telefoni (+372) 6485 512 kaudu.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 6485 512 või kirjutage e-posti aadressil info@trykiviis.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 08.00-17.00ni.