Trükiviis OÜ üldtingimused

Trükiviis OÜ kui Teenusepakkuja osutab Kliendile trükiteenust vastavalt konkreetsele hinnapakkumisele ning Kliendi juhistele. Klient edastab juhised Teenusepakkujale kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis, sealhulgas e-kirja teel või Teenusepakkuja kodulehe vahendusel.

Kliendilepingus, hinnapakkumises ja tehnilistes tingimustes käsitlemata küsimustes kohaldatakse trükiteenuse osutamisele Tarnetingimusi. Kui Kliendilepingu ja Üldtingimuste sätte vahel esineb vastuolu, siis kohaldatakse Kliendilepingu sätet.

Klient kinnitab käesolevaga, et on Tarnetingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nende kohaldamisega nõus.

Teenusepakkuja ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt esitatud lähteandmeid ja -materjale (sh paberi ja trükivärvide valik, digitaalsed originaalid) ega hindama nende kvaliteeti, sobivust ja piisavust trükiteenuse osutamiseks. Klient vastutab tema poolt edastatud teabe eest, mida ta annab Teenusepakkujale trükiteenuse tellimisel või trükiteenuse osutamise käigus.

Trükiteenuse osutamiseks lähtematerjalide esitamisega Teenusepakkujale kinnitab Klient, et Kliendil on kõik vajalikud õigused sellise materjali esitamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning trükiteenuse osutamine nende materjalide alusel on lubatud ega lähe vastuollu ühegi õigusaktiga. Teenusepakkujal ei ole kohustust nimetatud asjaolusid oma algatusel kontrollida. Kui Kliendi eeltoodud kinnitus osutub ebaõigeks, on Klient kohustatud Teenusepakkujale hüvitama kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Teenusepakkujal tekib tema vastu nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt.

Teenusepakkujal on õigus nõuda Kliendilt ettemaksu. Enne ettemaksu tasumist ei ole Teenusepakkujal kohustust alustada trükiteenuse osutamist.

Kui Klient ei ole Teenusepakkuja arvet õigeaegselt tasunud, on Teenusepakkujal õigus keelduda uute tellimuste vastuvõtmisest Kliendilt, peatada trükiteenuse osutamine Kliendi pooleliolevates projektides ning nõuda Kliendilt uute tellimuste vastuvõtmiseks ettemaksu.

Teenusepakkuja vastutus on piiratud konkreetse tellimuse hinnaga (ilma käibemaksuta). Teenusepakkuja vastutab üksnes otsese varalise kahju eest.

Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi poolt trükiteenuse tellimisega toime pandud autoriõiguste või muude sarnaste õiguste rikkumise eest ega sellega seoses Kliendile tekkinud kahju eest.

Kliendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kliendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kliendilepingu pooled võivad pöörduda vaidluse lahendamisel Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu poole arvamuse saamiseks. Läbirääkimiste teel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Vastuolu korral üldtingimuste ja tarnetingimuste vahel kohaldatakse üldtingimusi.
Käesolevaga nõustun teenuse osutamise üldtingimustega ja Tarnetingimustega.

Trükiviis e-pood kasutab kauba tarneparnerina Itella SmartPost teenust.

Trükiviis on isikuandmete vastutav töötleja, Trükiviis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Trükiviis e-pood võtab vastu makseid järgmistelt pangalinkidelt:

Swedbank, SEB, LHV.

Arveldame eurodes.